پرداخت آنلاین

در صورتی که قصد به پرداخت مبلغ خاصی نزد فروشگاه سها دارید میتوانید از طریق فرم زیر مبلغ مورد نظر خود را پرداخت کنید .

تراکنش در نزد یکی از بانک های : ملت ، ملی ، سامان ، پارسیان و توسعه تعاون انجام خواهد شد .

چهار رقم آخر شماره کارت و نام صاحب کارت + شماره پیگیری تراکنش مدرک احزار تراکنش  برای ارائه به حسابداری است .

پر کردن همه گزینه های نام و نام خانوادگی پرداخت کننده ، شماره تلفن ، علت پرداخت مبلغ و مبلغ الزامی میباشد .

[pardakht_delkhah]

 پرداخت آنلاین

در صورتی که قصد به پرداخت مبلغ خاصی نزد فروشگاه سها دارید میتوانید از طریق فرم زیر مبلغ مورد نظر خود را پرداخت کنید .

تراکنش در نزد یکی از بانک های : ملت ، ملی ، سامان ، پارسیان و توسعه تعاون انجام خواهد شد .

چهار رقم آخر شماره کارت و نام صاحب کارت + شماره پیگیری تراکنش مدرک احزار تراکنش  برای ارائه به حسابداری است .