حافظه تصویر مرکزی آیفون تکنماTAKNAMA PICTURE STORAGE


  • ماژول حافظه تصویر
  • ذخیره 2000 عکس
  • تولید کننده: تکنما