اپراتور درب شیشه ای گلدن گیت مدل D2-3

اپراتور درب شیشه ای گلدن گیت مدل D3Golden Gate d3 op