دزدگیر اماکن بتا مدل Z4

دزدگیر اماکن بتا مدل Z4-LFbeta Z4-LF d